Vytyčení vlastnických hranic pozemků


Co je to?

Vytyčování hranic pozemků, je z principu opačná činnost k vyhotovování geometrických plánůJe to technický prostředek, jehož pomocí se určitá skutečnost nebo její předpoklad
např. rozdělení pozemku, zobrazí do mapy KN a vyznačí v souboru popisných
informací katastru nemovitostí
. Zjednodušeně řečeno, geometrickým plánem se přenáší skutečnost z terénu do katastrální mapystátní mapové dílo velkého měřítka obsahující
polohopisné a popisné vyjádření všech nemovitostí
tvořících předmět katastru nemovitostí
(dále jen mapa KN), vytyčením se předmět obsahu mapy KN přenáší do terénu.

Příklad:

Koupili jste pozemekčást zemského povrchu oddělená od ostatních částí hranicí vlastnickou,
hranicí druhů pozemků, popř. hranicí způsobu využití pozemků
, jehož hranice není v terénu zřejmá a chcete pozemek oplotit, samozřejmě tak aby plot vedl přesně po vlastnické hranici. V tomto případě je třeba objednat vytyčení vlastnických hranic pozemku.
Pracovníci naší firmy zajistí na katastrálním úřadě podklady podle typu mapy KN v daném katastrálním území a zvolí vhodný postup určení vytyčovacích souřadnic lomových bodů hranice Vašeho pozemku a tyto vytyčí v terénu. Lomové body stabilizují hraničními znakyhraničními znaky se dle předpisu označuje nová hranice,
pokud již není označena jiným trvalým způsobem,
např. plotem nebo zdí
dle katastrální vyhlášky. V tomto případě však budou body tzv. ohroženy stavební činností (plánovaná výstavba plotu) a proto budou po domluvě s Vámi označeny vhodnou náhradní formou, např. ocelovými tyčemi (roxory) apod.
Naše firma na závěr rozešle pozvánky všem vlastníkům pozemků dotčených vytyčenou hranicí (vlastníci všech sousedních pozemků). V domluveném termínu proběhne předání vytyčení všem zůčastněným v terénu, včetně předání vytyčovací dokumentace dle platných předpisů.

zobrazit podrobnější informace

Odborná definice:

Vytyčování hranic pozemků je podle § 49 katastrálního zákona zeměměřickou činností, při které se v terénu vyznačí poloha lomových bodů hranic pozemků podle údajů katastru nemovitostísoubor údajů o nemovitostech zahrnující jejich soupis a popis a jejich
geometrické a polohové určení
jeho součástí je i evidence vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem
a evidence vlastníků a jiných oprávněných
o jejich geometrickém a polohovém určení a přesnost vytyčení je dána přesností dosavadních údajů katastru o geometrickém a polohovém určení pozemků.
Při opakovaném nezávislém vytyčení hranice proto může být docíleno vždy odlišného výsledku, a to v mezích přesnosti dosavadních údajů katastru o geometrickém a polohovém určení. Vytyčením hranice pozemků nedochází ke změně právních vztahů k nemovitostem a na podkladě samotného vytyčení nemůže dojít ani ke změně údajů katastru nemovitostí o geometrickém a polohovém určení pozemků.
Na základě vytyčení hranice pozemku tedy nemusí dojít k odstranění sporu vlastníků nemovitostí na průběhu vlastnické hranice pozemku. Pokud nelze tento spor vyřešit dohodou jejich vlastníků, pak se lze o určení vlastnického práva ke sporné části pozemku domáhat pouze u soudu žalobou na určení existence právního vztahu podle § 80 písm. c) zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů.
V případě shody vlastníků na průběhu hranice, lze do katastru nemovitostí zapsat zpřesněnézpřesnění vlastnické hranice po vzájemné dohodě všech dotčených vlastníků,
při kterém odpadá riziko budoucího možného sporu o průběhu hranice
geometrické a polohové určení postupem podle § 50 katastrálního zákona a § 35 katastrální vyhlášky č.357/2013 Sb.

Na základě vytyčení hranice pozemku nemusí dojít k odstranění sporu vlastníků nemovitostí na průběhu vlastnické hranice pozemku!

Druhy vytyčení vlastnických hranic dle způsobu předání:

Vytyčení bez zpřesnění hranic vede k úspoře finančních prostředků, ale toto vytyčení nemá žádnou právní hodonotu!
     -jediným způsobem jak předejít potencionálním sporům v budoucnosti je zpřesněnízpřesnění vlastnické hranice po vzájemné dohodě všech dotčených vlastníků,
při kterém odpadá riziko budoucího možného sporu o průběhu hranice
hranice, více informací na stránkách ČUZK.


Co budete potřebovat?

Pro geodetickou firmu:


Co dostanete?

Objednatel dostane:

Sousední vlastníci dostanou:

Katastrální úřad dostane:


Ostatní informace

Cena:

Cena za vytyčení se vypočte z počtu měrných jednotek (100m délky vytyčované hranice). K této ceně se připočte částka za nově stabilizované hraniční znaky. Takto se dle předpisu označuje vytyčovaná hranice, pokud již není označena jiným trvalým způsobem, např. plotem nebo zdí.
Ceny jednotlivých položek naleznete v ceníku, nebo nás kontaktujte preferovaným způsobem.

Objednávka:

Pro objednání našich služeb můžete použít objednávkový formulář.

Reference:

Reference na tuto i ostatní činnosti naší firmy naleznete na této stránce.

Doplnění:

Další podrobné informace včetně odkazů na vzory potřebných dokumentů naleznete v našem průvodci.
Vysvětlení takto zvýrazněnýchnajetím myši zobrazíte krátký popisek
kliknutím přejdete na slovníček s podrobnějším vysvětlením
pojmů zobrazíte najetím myší, nebo kliknutím zobrazíte podrobnější vysvětlení výrazu ve slovníčku pojmů, včetně odkazů na stažení vzorů žádostí.

skrýt podrobnější informace