Jak podat návrh na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí


Co je to?

Kdy se návrh podává

Každý, kdo si hodlá koupit dům, byt nebo pozemekčást zemského povrchu oddělená od ostatních částí hranicí vlastnickou,
hranicí druhů pozemků, popř. hranicí způsobu využití pozemků
, bude k úspěšnému provedení zamyšlené transakce potřebovat vypracovat dva právní dokumenty – kupní smlouvusmlouva musí mít písemnou formu, musí obsahovat smluvní strany,
předmět prodeje a cenu, a podpisy na ní musí být úředně ověřeny
a návrh na vkladžádost podaná katastrálnímu úřadu na zápisu věcných práv
k nemovitostem do katastru nemovitostí
vlastnického práva do katastru nemovitostísoubor údajů o nemovitostech zahrnující jejich soupis a popis a jejich
geometrické a polohové určení
jeho součástí je i evidence vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem
a evidence vlastníků a jiných oprávněných
.

Prvním dokumentem, v obecném povědomí dobře známým, je samotné znění kupní smlouvy, na kterém se smluvní strany (prodávající a kupující) vzájemně dohodnou a svoji vůli zpečetí vlastnoručními podpisy. K nabytí vlastnického práva je ovšem nutný jeho vklad do katastru nemovitostí. Proto bude nezbytné vypracovat druhý právní dokument – tzv. "Návrh na vklad práva vlastnického do katastru nemovitostí".

Abyste nabyli vlastnické právo k pořizované nemovitosti, musíte toto právo vložit do katastru nemovitostí!

Kdo návrh podává

Samotné řízení o povolení vkladuslouží k zápisu věcných práv k nemovitostem
do katastru nemovitostí, na základě pravomocného
rozhodnutí katastrálního úřadu
zahájí místně příslušný katastrální úřad na návrh některého z účastníků řízení. Navrhovatelem vkladu může být jeden účastník smlouvy – fyzická nebo právnická osoba, ale také všichni účastníci smlouvy (tato varianta se doporučuje). Rovněž existuje možnost, že navrhovatelem může být i jiná oprávněná osoba, kterou se rozumí právní zástupce účastníka, zmocněný k tomu úkonu na základě plné moci.

Návrh na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí může podávat kdokoli z účastníků smlouvy!


Co obsahuje?

Formální náležitosti

Návrh na zahájení řízení musí obsahovat některé podstatné náležitosti, které zajistí účastníkům řízení bezproblémové přijetí a vyřízení této záležitosti:

Řízení o povolení vkladu je zahájeno dnem doručení návrhu na podatelnu katastrálního úřadu, dle polohy převáděné nemovitosti!

Přílohy

Návrh na vklad práva vlastnického do katastru nemovitostí musí obsahovat zákonem určené přílohy, v opačném případě by byl podaný návrh katastrálním úřadem zamítnut. K návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí se přikládá např. smlouva o převodu vlastnictví nemovitosti.

Nejčastější přílohy návrhu na vklad:


Ostatní informace

Poplatky a termíny

Za podání každého návrhu na zahájení řízení o povolení vkladu se vybírá správní poplatek ve výši 1000 Kč. Poplatek se hradí kolkovými známkami při podání návrhu na zahájení řízení.

Katastrální úřad musí o návrhu na vklad rozhodnout do 30 dnů, nejdříve však po uplynutí 20 dnů (ochranná lhůta). Účastník řízení o povolení vkladu může proti rozhodnutí katastrálního úřadu o zamítnutí vkladu podat ve lhůtě do 30 dnů od doručení opravný prostředek. Pokud katastrální úřad opravnému prostředku sám v plném rozsahu nevyhoví, rozhoduje o podaném opravném prostředku soud. Proti rozhodnutí, kterým se vklad povoluje, není přípustný žádný opravný prostředek, ani žaloba ve správním soudnictví.

Řízení o vkladu

Informace o vyznačení plomby podá katastrální úřad vlastníkovi nebo jinému oprávněnému nejpozději den po přijetí návrhu na vklad, na adresu trvalého pobytu dle údajů katastrálního operátusoubor geodetických a popisných informací
vedený v katastru nemovitostí
, datovou schránkou; na požádání také elektronicky na e-mailovou adresu nebo zprávou na mobilní telefon, nebo prostřednictvím služby sledování změn v katastru.

Pozor na chyby

Jestliže nejsou splněny podmínky vkladu, vyzve katastrální úřad účastníky k odstranění chyby nebo doložení potřebných listin a určí lhůtu k doplnění nebo odstranění nejasností. Tím se celé řízení značně prodlužuje. V horším případě katastrální úřad návrh zamítne a účastníkům nezbude, než podat návrh nový. Proto je velice důležité, aby předkládaný návrh na vklad obsahoval všechny výše uvedené náležitosti, a tak došlo k bezproblémovému zápisu do katastru nemovitostí.

Bezproblémovému zápisu do katastru nemovitostí napomůžete doložením všech potřebných náležitostí!

Pro vytvoření návrhu na vklad práva do katastru nemovitostí použijte tuto interaktivní aplikaciVýstupem aplikace je formulář návrhu na vklad ve formátu PDF,
který si můžete stáhnout a vytisknout
na stránkách ČUZK.

Oficiální informace k návrhu na vklad, včetně možnosti stažení vzorů příloh, naleznete na stránkách ČUZK.