Inženýrské sítě


Co je to?

Inženýrské sítě jsou zjednodušeně všechna vedení sloužící k rozvodům energií, vody, vzduchu apod.
Z pohledu geodézie se vzhledem k inženýrským sítím provádí jejich vytyčení při výstavbě a zaměření skutečného provedení po dokončení výstavby.

Příklad:

Ke své novostavbě potřebujete dovést vodovodní přípojku a také ji napojit na stávající splaškovou kanalizaci. Tato přípojka by již měla být součástí projektu novostavby, jinak si budete muset nechat projektovou dokumentaci vyhotovit u projektanta.
Po nás budete potřebovat vytyčit v terénu průběh vedení přípojky pro stavební firmu provádějící realizaci stavby.
Následně před záhozem přípojky také zaměření skutečného stavu a po dokončení výstavby vyhotovení "Dokumentace skutečného provedení stavby"dokumentace o zaměření skutečného provedení stavby
obsahuje výkres zaměření a technickou zprávu
.
Tuto dokumentaci předložíte Stavebnímu úřadu při kolaudaci. Pokud z ní vyplyne, že přípojka vede přes pozemky jiného vlastníka, bude po vás Stavební úřad také požadovat geometrický plánJe to technický prostředek, jehož pomocí se určitá skutečnost nebo její předpoklad
např. rozdělení pozemku, zobrazí do mapy KN a vyznačí v souboru popisných
informací katastru nemovitostí
na zřízení věcného břemenevěcné právo omezující vlastníka nemovitosti ve prospěch jiného tak,
že je omezen ve výkonu vlastnického práva,
tedy je povinen něco trpět, něco konat nebo se něčeho zdržet
.
Tento vyhotovíme z již zaměřeného skutečného provedení stavby. Více informací o geometrických plánech naleznete zde.

Typy geodetických prací souvisejících s inženýrskými sítěmi:

Vytyčení staveb se neřídí žádným zvláštním předpisem (vyjma požadavků na přesnost, viz níže). Je tedy plně na dohodě se stavební firmou, popř. s vlastníkem v případě stavby svépomocí, co a jakým způsobem budete chtít vytyčit.
U inženýrských sítí je častým požadavkem vytyčení lomových bodů sítě pro výkop a následné upřesnění vytyčením polohy technických oběktů sítě.

zobrazit podrobnější informace

Požadavky na přesnost:

Přesnost vytyčení staveb se řídí ČSN 730420 – 1 Přesnost vytyčování staveb, část 1: Základní požadavky a ČSN 73 0420 – 2 Přesnost vytyčování staveb, část 2: Vytyčovací odchylky.
Dále pak ČSN ISO 4463 – 1 Měřické metody ve výstavbě – vytyčování a měření, Část 1: Plánování, organizace, měřické metody a přejímací podmínky.

Způsob stabilizace vytyčovaných bodů:

Způsob stabilizace vytyčených bodů je plně na dohodě zúčastněných stran. Důležité je, aby vyhovoval požadavkům stavební firmy.
Nejčastějším způsobem je použití ocelových tyčí (roxorů), nastřelovacích hřebů, nebo dřevěných kolíků. (Podle potřeby zvýrazněné reflexní barvou a opatřené popisky stavebním fixem.)

Dokumentace skutečného provedení stavby:

Zaměření skutečného stavu průběhu vedení je relativně náročné na sladění prací stavební firmy a geodetů. Především u sítí většího rozsahu. Ideální je ihned po pokládce a zafixování potrubí provést zaměření a následný zához.
Obsah předávané dokumentace se řídí především jejím účelem. Většinou ji vyžaduje Stavební úřad pro kolaudaci a obsahuje výkres se zaměřením skutečného průběhu vedení, uvedení použitých typů potrubí, materiálů a dále soukres s mapou KNstátní mapové dílo velkého měřítka obsahující
polohopisné a popisné vyjádření všech nemovitostí
tvořících předmět katastru nemovitostí
, pro zjištění průběhu vedení vzhledem k pozemkům a jejich vlastnictví. Dále obsahuje technickou zprávu popisující postup měření a další doplňkové informace.
V některých případech vyžadují správci inženýrských sítí dodržení vlastních požadavků na vzhled a obsah dokumentace. V tomto případě postupujeme při vyhotovování dokumentace dle jejich metodických pokynů, včetně zpracování a předání elektronických výstupů.

Nutnost zřízení věcného břemene:

Pokud sítě probíhají přes pozemky jiného vlastníka, než je vlastník sítě, je třeba vyhotovit geometrický plánJe to technický prostředek, jehož pomocí se určitá skutečnost nebo její předpoklad
např. rozdělení pozemku, zobrazí do mapy KN a vyznačí v souboru popisných
informací katastru nemovitostí
na zřízení věcného břemenevěcné právo omezující vlastníka nemovitosti ve prospěch jiného tak,
že je omezen ve výkonu vlastnického práva,
tedy je povinen něco trpět, něco konat nebo se něčeho zdržet
.
Věcné břemeno se v tomto případě zřizuje z důvodu poskytnutí možnosti vstupu na pozemek za účelem údržby a oprav sítě. Jeho průběh je určen průběhem sítě přes pozemek a jeho šířka se stanovuje na základě dohody zúčastněných stran, většinou je však určena šířkou ochranného pásma vedení sítě.
Šířky ochranných pásem určuje ČSN 73 6005 - Prostorové uspořádání sítí technického vybavení a dále příslušné zákony a prováděcí vyhlášky.


Co budete potřebovat?

Pro geodetickou firmu:

Informace o šířce a druhu věcného břemene většinou konzultujeme jak s objednatelem, tak s vlastníkem pozemku. Oprávněným může být vlastník nebo správce sítě.


Co dostanete?

Objednatel dostane:


Ostatní informace

Cena:

Cena za vytyčení se stanoví dle počtu vytyčených bodů. Podle dostupnosti, četnosti vytyčení a jiných okolností se snažíme cenu vždy přizpůsobit požadavkům zákazníka. Cena zaměření se stanoví z počtu měrných jednotek (100m délky sítě).
Při větším počtu vytyčovaných bodů (měrných jednotek) poskytujeme slevu.
Pro zjištění ceny nás navštivte osobně v naší budově, nebo nás kontaktujte preferovaným způsobem, nebo zašlete žádost o cenovou nabídku na adresu zakazky@zemjes.cz.
Nebo můžete využít formulář pro rychlý dotaz, kde uveďte lokalitu a popis rozsahu vytyčení.
Nezapoměňte uvést kontaktní údaje, na které si budete přát zaslat cenovou nabídku.
Ceny za vyhotovení geometrického plánu na věcné břemeno naleznete v ceníku.

Objednávka:

Pro objednání našich služeb můžete použít objednávkový formulář.

Reference:

Reference na tuto i ostatní činnosti naší firmy naleznete na této stránce.

Doplnění:

Vysvětlení takto zvýrazněnýchnajetím myši zobrazíte krátký popisek
kliknutím přejdete na slovníček s podrobnějším vysvětlením
pojmů zobrazíte najetím myší, nebo kliknutím zobrazíte podrobnější vysvětlení výrazu ve slovníčku pojmů, včetně odkazů na stažení vzorů žádostí.

skrýt podrobnější informace