Geometrické plány


Co je to?

Geometrický plán (dále jen GPL) je velmi zjednodušeně řečeno plánek, který ukazuje, jak bude probíhat nová hranice pozemkůčást zemského povrchu oddělená od ostatních částí hranicí vlastnickou,
hranicí druhů pozemků, popř. hranicí způsobu využití pozemků
a zároveň vyjadřuje porovnání původního a nového stavu parcelgeometricky určený obraz pozemku, v mapě KN
je zobrazen svislým průmětem do vodorovné roviny
a je označen parcelním číslem
a jejich výměrvyjádření plošného obsahu v metrických jednotkách,
velokost vyplívá z geometrického určení pozemku
a zaokrouhluje se na celé metry čtvereční
.

Příklad:

Budete chtít prodat sousedovi část svého pozemku, součástí návrhu na vkladslouží k zápisu věcných práv k nemovitostem
do katastru nemovitostí, na základě pravomocného
rozhodnutí katastrálního úřadu
do katastru nemovitostísoubor údajů o nemovitostech zahrnující jejich soupis a popis a jejich
geometrické a polohové určení
jeho součástí je i evidence vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem
a evidence vlastníků a jiných oprávněných
(dále jen KN),
musí být kromě kupní smlouvysmlouva musí mít písemnou formu, musí obsahovat smluvní strany,
předmět prodeje a cenu, a podpisy na ní musí být úředně ověřeny
a souhlasuvydá stavební úřad na základě jednoduché žádosti
a vhodného grafického podkladu se zákresem navrženého dělení či scelení
např. zákres do kopie snímku katastrální mapy
příslušného stavebního úřadu s dělením nebo scelením pozemku i GPL, ve kterém bude zakreslena nová hranice (tak jak bude probíhat mezi vašimi pozemky po změně) a uvedeno nové parcelní čísločíslo, kterým je parcela označena ve všech částech katastrálního operátu
slouží k lokalizaci a identifikaci parcely
oddělené části pozemku, včetně výměry prodávané části. Ve smlouvě pak bude odkaz na přiložený GPL a jako předmět prodeje bude uvedena nová parcela.
Po úspěšném vkladu bude mít Váš pozemek v KN výměru zmenšenou o oddělenou část a tato část (nová parcela) bude zapsána na listu vlastnictvíobsahuje soupis všech nemovitostí jednoho vlastníka v daném katastrálním území
dále obsahuje jméno vlastníka či spoluvlastníků, jejich bydliště a rodné číslo
nebo sídlo a IČ u právnických osob
souseda. V mapě KNstátní mapové dílo velkého měřítka obsahující
polohopisné a popisné vyjádření všech nemovitostí
tvořících předmět katastru nemovitostí
bude průběh hranice zakreslen tak, jak byl navržen v GPL.

zobrazit podrobnější informace

Odborná definice:

GPL je neoddělitelnou součástí listin, podle nichž má být proveden zápis do katastru, je-li třeba předmět zápisu zobrazit do katastrální mapy.
Je to technický prostředek, jehož pomocí se určitá skutečnost nebo její předpoklad (např. rozdělení pozemku), převodem do stanoveného měřítka a použitím předepsané technologie zobrazí do katastrální mapy a vyznačí v souboru popisných informacízahrnuje údaje o katastrálních územích, parcelách, budovách,
vlastnících a o právních vztazích v rámci katastru nemovitostí
katastru nemovitostí. Geometrický plán musí být ověřenověřit GPL může pouze fyzická osoba s úředním oprávněním
čímž na sebe přebírá odpovědnost za odbornou úroveň, správnost,
dosaženou přesnost a úplnost náležitostí plánu
, že svými náležitostmi a přesností odpovídá platným předpisům, a potvrzenprověření GPL zda obsahuje všechny předepsané náležitosti
není v rozporu s právními předpisy
a že číslování parcel je v souladu s údaji KN
územně příslušným katastrálním úřadem. Kopie geometrického plánu, zřetelně jako kopie označená, může být ověřena osobou s úředním oprávněním.

GPL se vyhotovuje pro tyto účely:

GPL se dále používá jako technický podklad pro:


Co budete potřebovat?

Pro geodetickou firmu:

Pro katastrální úřad:

Všechny podklady pro katastrální úřad budete potřebovat až po vyhotovení GPL, při podávání návrhu na vklad do KN!
     -podrobné informace jak správně podat návrh na vklad se dočtete zde
.


Co dostanete?

Objednatel dostane:

Katastrální úřad dostane:


Ostatní informace

Cena:

Cena za GPL se vypočte z počtu měrných jednotek (100m délky nové hranice). K této ceně se připočte částka za nově stabilizované hraniční znakyhraničními znaky se dle předpisu označuje nová hranice,
pokud již není označena jiným trvalým způsobem,
např. plotem nebo zdí
. Takto se dle předpisu označuje nová hranice, pokud již není označena jiným trvalým způsobem, např. plotem nebo zdí.
Ceny jednotlivých položek naleznete v ceníku, nebo nás kontaktujte preferovaným způsobem.

Objednávka:

Pro objednání našich služeb můžete použít objednávkový formulář.

Reference:

Reference na tuto i ostatní činnosti naší firmy naleznete na této stránce.

Doplnění:

Další podrobné informace včetně odkazů na vzory potřebných dokumentů naleznete v našem průvodci.
Vysvětlení takto zvýrazněnýchnajetím myši zobrazíte krátký popisek
kliknutím přejdete na slovníček s podrobnějším vysvětlením
pojmů zobrazíte najetím myší, nebo kliknutím zobrazíte podrobnější vysvětlení výrazu ve slovníčku pojmů, včetně odkazů na stažení vzorů žádostí.

skrýt podrobnější informace